Nhập số tiền cần rút

*Vui lòng nhập bội số của 50.000